Procedury i funkcje w wybranym języku programowania

Procedury i funkcje w wybranym języku programowania

  1. Modele programowania:
   • Programowanie liniowe
   • Programowanie strukturalne
   • Programowanie modularne
   • Programowanie obiektowe
   • Programowanie zdarzeniowe
  2. Programowanie zstępujące i wstępujące
   • Programowanie zstępujące (top-down)
   • Programowanie wstępujące (bottom-up)
  3. Stosowanie procedur i funkcji umożliwia
   • dzielenie zadania na mniejsze części (oddzielna procedura lub funkcja)
   • wprowadza porządek w programie (większa czytelność)
   • unikanie powtórzeń (wielokrotne powtarzanie funkcji czy procedur)
   • łatwiej wyszukać błędy i dokonywać poprawek
   • programowanie zespołowe (własne procedury czy funkcje)
  4. Funkcje void w C++
   • void nazwa_funkcji (lista parametrów) //nie zwraca wartości
    {
    instrukcje;
    return; // opcjonalnie
    }Aby wywołać funkcje niezwracającą wartości (void) należy wpisać jej nazwę w odpowiednim miejscu funkcji głównej – przykład
    Aby wywołać funkcje niezwracającą wartości (void) z parametrem należy wpisać jej nazwę w odpowiednim miejscu funkcji głównej i podać parametry aktualne – przyklad
  5. Funkcje zwracające wartoś
   • Funkcja zwraca wartość – wylicza wartość i odsyła te wartość do funkcji wywołującej. Mówimy ze funkcja zwraca wartość.
    np.:
    return a*b;
    return wynik;
    funkcje można umieścić w zmiennej np: wynik=funkcja(); lub wykorzystać jako element wyrażenia lub instrukcji np.: cout << funkcja();
    Stosowanie funkcji zwracającej wartość bez parametrów – przykład
    Stosowanie funkcji zwracającej wartość z parametrami – przyklad

    

ZADANIA:

 1. Napisać program pole prostokąta z funkcją nie zwracającą wartości , bez parametrów
 2. Napisać program na iloraz z funkcją nie zwracającą wartości z parametrami
 3. Napisać program na rysowanie prostokąta z funkcją nie zwracającą wartości, z parametrami
 4. Napisz program który mnoży n liczb z dwoma funkcjami z parametrem i zwracającymi wartość – link
 5. Napisz program który sprawdza wszystkie dzielniki podanej liczby
 6. Napisz program na silnie
 7. Napisz program na warunek Pitagorasa z funkcją zwracającą wartość z parametrami