Zasady programowania i typy danych w językach programowania

W obecnych programach danymi były głównie liczby rzeczywiste i całkowite. typy te należą do prostych typów danych, zwanych podstawowymi.

W tym temacie omówimy zastosowanie typów złożonych zwanych w c++ pochodnymi: m.in. tablice.

 

Nazwa typu Ilość
Bajtów
Zakres wartości
bool 1 false lub true
char 1 od -128 do 127
unsigned char 1 od 0 do 255
wchar_t 2 od 0 do 65’535
short 2 od -32’768 do 32’767
unsigned short 2 od 0 do 65’535
int 4 od -2’147’483’648 do 2’147’483’647
unsigned int 4 od 0 do 4’294’967’295
long 4 od -2’147’483’648 do 2’147’483’647
unsigned long 4 od 0 do 4’294’967’295
long long 8 od -9’223’372’036’854’775’808 do 9’223’372’036’854’775’807
unsigned long long 8 od 0 do 18’446’744’073’709’551’615
float 4 3.4E +/- 38 (7 cyfr)
double 8 1.7E +/- 308 (15 cyfr)
long double 8 1.7E +/- 308 (15 cyfr)

wyróżniamy jeszcze typy pochodne (tablice, struktury i unie) oraz typy wskaźnikowe i obiektowe