Algorytmy badające własności geometryczne

Napisz programy w C++

  • sprawdzanie warunku trójkąta,
  • badanie położenia punktów względem prostej,
  • badanie przynależności punktu do odcinka,
  • przecinanie się odcinków,
  • przynależność punktu do obszaru,
  • wyznacz prostą prostopadłą do zadanej prostej

Zadanie 1.

W pliku wspolrzedne.txt znajdują się współrzędne punktów A,B,C,D oddzielone znakiem spacji które tworzą dwa odcinki AB i CD.
Współrzędne odcinków zapisane są w osobnych wierszach.

Dane zapisane są parami w następujący sposób:

10 3 5 7 9 -8 6 -3

Punkt A ma współrzędne (10, 3)
Punkt B ma współrzędne (5, 7)
Punkt C ma współrzędne (9, -8)
Punkt D ma współrzędne (6, -3)

Sprawdź jaki procent z dwudziestu par odcinków AB i CD przecina się.

Odpowiedź zapisz w pliku imienzwisko.txt