Algorytmy szyfrowania

Szyfrowanie to technika umożliwiająca bezpieczne przesyłanie danych. Niezaszyfrowana wiadomość to tekst jawny a zaszyfrowana to szyfrogram.

Szyfrowanie to proces przetwarzania wiadomości pozwalający na ukrycie jej tekstu, natomiast deszyfrowanie to proces odtwarzania treści szyfrogramu.

kryptografia – zabezpieczanie wiadomości

kryptoanaliza – łamanie zabezpieczeń

kryptologia – dziedzina matematyki

Algorytmy szyfrowania

– podstawieniowy – litera zastąpiona jest inna litera np szyfr Cezara

– przestawieniowy – litery słowa są w różnej kolejności

TOBEORNOTTOBETHATISTHEQUESTION

T O B E O R N O T T
O B E T H A T I S T
H E Q U E S T I O N

TOHOBEQETUOHERASNTTOIITSOTTN

– z kluczem – potrzebny jest nie tylko sposób ale i słowo klucz. np Vigenere’a

tekst jawny -> słowo klucz -> szyfrowanie -> szyfrogram

 – z kluczem jawnym – klucz szyfrujący jest inny jak deszyfrujący. klucz jawny jest udostępniony dla każdego w celu zaszyfrowania wiadomości dla odbiorcy. ale klucze deszyfrującym dysponuje tylko odbiorca. najbardziej znany algorytm to RSA (1977 r.)

  1. Dwie dowolne liczby pierwsze (p,q) p>q
  2. Obliczamy N=p*q
  3. Obliczamy phi(N) = (p-1)*(q-1)
  4. Obliczamy wykładnik e= względnie pierwszy z phi
    Klucz publiczny (e,N)
  5. Obliczamy wykładnik d=?
    Klucz prywatny (d,N)

Szyfrowanie RSA
S=J^e mod N  gdzie J -> kod ASCII znaku jawnego

Deszyfrowanie RSA
J=S^d mod N gdzie S -> kod szyfrogram znaku jawnego

Jednokierunkowa funkcja skrótu – przekształca dowolnie długi ciąg danych w krótki ciąg danych określonej długości.