Algorytmy z warunkami

Algorytm liniowy realizuje jeden ciąg działań.

W algorytmie z warunkami może wystąpić kilka alternatywnych ciągów działań. Wybór jednego z nich następuje w zależności od spełnienia (bądź niespełnienia) warunku.

 

algoryt_z_warunkami_blokowy

Ćwiczenie:

  1. proszę wykonać ćwiczenie 3 i 4 ze strony 24 z podręcznika.

 


Aby napisać program realizujący algorytm z warunkami należy zastosować instrukcję warunkową.

if (wyrażenie) instrukcja1; else instrukcja2;

lub

if (wyrażenie) instrukcja1;


Operatory logiczne stosowane w języku C++:

Nazwa Język C++ Opis
i && Iloczyn logiczny – wszystkie wartości muszą być prawdziwe, aby została zwrócona prawda.
lub || Suma logiczna – co najmniej jedna z wartości musi być prawdziwa, aby została zwrócona prawda.
negacja ! Zanegowanie wartości – czyli zwrócenie wartości przeciwnej.

więcej o operatorach >>

np.:

a!=-1
x==0
w==5 || w==25
y>0 && y<100

W języku C++ znak = jest operatorem przypisania, a znak == operatorem równości! Użycie = zamiast == to jeden z najczęstszych błędów popełnianych podczas pisania programów w języku C++, ponieważ zapis typu if(a=0) jest z punktu widzenia kompilatora poprawny!!

Program1:Czy dana liczba jest parzysta:

#include<iostream>
using namespace std;
int a;
int main()
{cout << “podaj liczbe: “;
cin >>a;
if (a%2==0)
cout <<“liczba parzysta”;
else
cout <<“liczba nieparzysta”;
}

 

Tagi: