Kategoria: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska

“Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.” Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Rozdział II, Art. 86.) KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ  tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. wybrane fragmenty dotyczęce środowiska i jego ochrony Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności…
Znaki ochrony przeciwpożarowej


Tagi:


Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe, według Ministerstwa Pracy, rozumiane jest jako: “prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy” Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i…


Tagi:


Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy : odzież ochronnąochrony osobiste Odzież ochronna: WodoodpornaKwasoodpornaŁugoodpornaOlejoodpornaOdporna na rozpuszczalnikiPyłoszczelnaOgnioodpornaNiepalnaOdbijająca promienie podczerwone i chroniąca przed działaniem temperatury otoczenia…


Tagi:


Zagrożenia związane z wykonywaniem zadań zawodowych

W materialnym środowisku pracy występują różne czynniki mogące powodować zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Klasyfikacja tych czynników jest dokonywana ze względu na ich oddziaływanie na organizm jak i na ich właściwości….


Tagi:


Ręczne prace transportowe

Planując ręczne prace transportowe, trzeba pamiętać, o kilku ważnych zasadach bhp obowiązujących przy tego rodzaju pracach. Zasady te powinni znać tak samo pracownicy, jak i ich kierownicy, którzy organizują tę pracę i bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo pracy i pracowników. Oto zbiór najważniejszych zasad bhp i wymogów wynikających z przepisów dotyczących ręcznych prac transportowych uwzględniający zmiany…


Tagi:


Organizacja stanowiska pracy człowieka w pozycji siedzącej

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach człowieka zdominowała pozycja siedząca. 8 lub więcej godzin w pracy w pozycji siedzącej, następnie kolejne godziny spędzone w samochodzie lub autobusie oraz w domu. Długotrwałe wykonywanie pracy w pozycji siedzącej może doprowadzić do dolegliwości bólowych i zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Najważniejsze dla prawidłowej pozycji…


Tagi:


Organizacja stanowiska pracy człowieka w pozycji stojącej

Pozycja stojąca jest częsta w zawodach, w których praca związana jest z koniecznością użycia większej siły i większej przestrzeni. Nie jest ona wskazana do prac precyzyjnych. Pozycja stojąca jest częsta w zawodach, w których praca związana jest z koniecznością użycia większej siły i większej przestrzeni. Nie jest ona wskazana do prac precyzyjnych.Najczęściej przyjmują ją :…
Wymagania ergonomiczne na stanowisku pracy

Ergonomia miejsca pracy to zapewnienie warunków dostosowanych do możliwości psychofizycznych pracownika. Samo pozostawanie w pozycji siedzącej przez wiele godzin stwarza zagrożenie dla zdrowia. 1. Narzędzia i stanowisko pracy dostosowane do możliwości pracownika Przyjmowanie naturalnej postawy w trakcie wielogodzinnej pracy przed komputerem chroni nas przed zwyrodnieniami, kurczami oraz innymi, równie nieprzyjemnymi dolegliwościami. Nasze stanowisko pracy powinno…


Tagi:


WYBRANE REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA PRACY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Obowiązki osoby kierującej pracownikami Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z…


Tagi:


Zasady ochrony przeciwpożarowej w środowisku pracy

Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lubelektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub iskry, występuje niebezpieczeństwopożaru. Zagrożenie pożarowe występuje wszędzie tam, gdzie: jest duże nagromadzenie materiałów łatwopalnych, stosowany jest ogień otwarty lub wysoka temperatura do celów technologicznych, stosowane są materiały łatwopalne do celów technologicznych, występuje proces samonagrzewana się materiałów,…


Tagi: