Excel – Numer PESEL

Numer PESEL to 11-cyfrowy kod, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną.
Dla wszystkich urodzonych przed 1.1.2000 r. skonstruowany został w następujący sposób:
• cyfry od 1 do 6 to data urodzenia (w kolejności: rok, miesiąc, dzień),
• cyfry od 7 do 9 to liczba porządkowa,
• cyfra 10-ta to płeć (cyfra parzysta dla kobiet, nieparzysta dla mężczyzn),
• cyfra 11-ta to cyfra kontrolna.

Przykład:
Numer PESEL 75121968629 oznacza kobietę (bo przedostatnia cyfra w numerze jest
parzysta), urodzoną 19 grudnia 1975 roku, której nadano liczbę porządkową 686.

Cyfra kontrolna jest obliczana wg następującego algorytmu:
1. Każdą cyfrę numeru PESEL (oprócz ostatniej, która jest cyfrą kontrolną) mnożymy przez
odpowiadającą jej wagę. Tablica wag ma postać: 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3.
W podanym powyżej numerze PESEL cyfrą kontrolną jest 9.
PESEL: 7 5 1 2 1 9 6 8 6 2 9 (ostatnią cyfrę pomijamy, bo to cyfra kontrolna)
WAGI: 1 3 7 9 1 3 7 9 1 3
WYNIKI: 7×1=7; 5×3=15; 1×7=7; 2×9=18 ;1×1=1; 9×3=27; 6×7=42; 8×9=72; 6×1=6; 2×3=6
2. Wyniki sumujemy: 7 + 15 + 7 + 18 + 1 + 27 + 42 + 72 + 6 + 6 = 201
3. Wyznaczamy resztę z dzielenia sumy przez 10: 201:10 = 20 reszta = 1
4. Jeżeli reszta = 0, to cyfra kontrolna wynosi 0.
Jeżeli reszta ≠ 0, to cyfra kontrolna będzie uzupełnieniem reszty do 10, czyli w podanym
przykładzie jest to cyfra 9.
Plik pesele zawiera numery PESEL 150 osób zatrudnionych w biurze obliczeniowym
„Statystyk”. Korzystając z informacji zawartych w pliku pesele.xlsx oraz dostępnych
narzędzi informatycznych, wykonaj poniższe polecenia. Odpowiedzi do poszczególnych
podpunktów umieść w pliku odp_5.txt, poprzedzając je literą oznaczającą ten podpunkt.
Uwaga: Możesz przyjąć, że nawet gdy cyfra kontrolna numeru PESEL jest niepoprawna,
to dane osobowe w nim zapisane, są prawidłowe.

a) Ile osób urodziło się w grudniu?
b) Podaj, ile kobiet pracuje w biurze obliczeniowym.
c) Podaj rok, w którym urodziło się najwięcej osób pracujących w biurze.
d) Wyszukaj nieprawidłowe numery PESEL, w których nie zgadza się cyfra kontrolna.
Posortuj te numery PESEL rosnąco.
e) Sporządź zestawienie liczby osób urodzonych w kolejnych dziesięcioleciach, tzn. w latach
pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
Utwórz wykres ilustrujący procentowy rozkład liczby osób w poszczególnych
przedziałach.
Uwaga: Do urodzonych w latach pięćdziesiątych należy zaliczyć osoby urodzone od roku
1950 do roku 1959 włącznie.