MySQL – polecenie SELECT

SELECT, za pomocą tego polecenia możemy pobierać dane. Składnia tego zapytania wygląda

SELECT * FROM uczen;

MySQL domyślnie zwraca wszystkie wartości niezależnie od tego czy są takie same czy nie, jeśli nie chcemy powtarzających się wyników użyjmy wtedy operatora DISTINCT:

SELECT DISTINCT imie FROM uczen;

Za pomocą słowa AS możemy utworzyć alias dla nazw kolumn, tabel.

SELECT identyfikator as nr_id FROM uczen;

Warunkowe pobieranie danych

SELECT imie WHERE identyfikator=5;

W wyrażeniu WHERE możemy używać różnych operatorów:

= – równy
<> – nierówny
< – mniejszy od
> – większy od
<= – mniejszy lub równy
>= – większy lub równy
!- negacja
AND – i
OR – lub

Możemy także uzyc nawiasów w celu ustawienia kolejności wykonywania działań matematycznych (i nie tylko).

Jeśli chcesz pobrać tylko niewypełnione wartości powinieneś skorzystac z polecenia IS NULL. W MySQL pusta wartość (także 0) nie jest tym samym co NULL .

SELECT identyfikator FROM uczen WHERE email IS NULL;

Pobiera dane znajdujące się pomiędzy określonymi wartościami.

SELECT imie FROM uczen WHERE wiek BETWEEN 5 AND 10;

Do wszystkich powyższych operatorów możemy także użyć operatora negacji,

SELECT identyfikator WHERE email IS NOT NULL;