Pojęcia związane z bazami danych – usystematyzowanie wiadomości

Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).

Programy do obsługi bazy danych operują głównie na danych tekstowych i liczbowych, lecz większość współczesnych systemów umożliwia przechowywanie danych cyfrowych różnego typu: dane o nieokreślonej strukturze, grafika, muzyka, obiekty itp.

źródło

System zarządzania bazą danych SZBD (DBMS –DataBase Management System) obsługuje użytkowników bazy danych, umożliwiając im eksploatację oraz tworzenie baz danych. By stworzyć i zaprojektować bazę danych, należy ją zdefiniować, a do tego konieczne jest określenie (zdefiniowanie) typów przechowywanych w niej danych. Istotną rolę odgrywa również wyznaczenie użytkowników oraz ich praw dostępu.
Baza danych powinna mieć mechanizmy umożliwiające uzyskanie szybkiego dostępu do danych i ich selekcjonowanie
. W relacyjnych bazach danych do uzyskiwania dostępu do danych służą zapytania. Zapytania to instrukcje napisane przeważnie w języku SQL. Oprócz uzyskania dostępu do informacji i danych, ich sortowania, selekcjonowania i
przeszukiwania baza danych powinna oferować mechanizmy umożliwiające drukowanie wykazów czy zapisywanie ich poza bazą danych. Funkcje takie spełniają raporty i zestawienia, które mogą być generowane z baz danych.
Rodzaje kluczy
Zdarza się, że baza danych nie przechowuje pojedynczej tabeli, lecz wiele tabel, pomiędzy którymi występują powiązania. Aby pomiędzy tabelami można było tworzyć związki, powinny one mieć przynajmniej jeden atrybut (kolumnę), który musi spełniać dwa podstawowe warunki. Musi być unikatowy (oznacza to, że jego wartości nie mogą się powtarzać). Drugim warunkiem jest jego atomowość (musi być minimalny, tzn. powinien zawierać elementarne, niepodzielne wartości). Możemy rozróżnić następujące rodzaje kluczy:
• klucz prosty – to taki, który jest jednoelementowy (składa się z jednej kolumny),
• klucz złożony – to taki, który jest kilkuelementowy (składa się z więcej niż jednej kolumny).
Kluczem może być zatem jedna lub kilka kolumn, które wspólnie będą w stanie jednoznacznie zidentyfikować pozostałe dane w tabeli (relacji). Kolumny, które należą do kluczy (używa się ich do jednoznacznej identyfikacji wierszy w tabeli), nazywamy atrybutami podstawowymi. Kolumny nie należące do kluczy (zawierają dane, które w określonej relacji są przedmiotem opisu) nazywamy atrybutami opisowymi. Do łączenia dwóch tabel (np. A i B) za pomocą związków używa się klucza. Klucz pochodzący z obcej tabeli B (w której jest on kluczem głównym), używany do łączenia tej tabeli z tabelą A, będzie dla tabeli A kluczem obcym.

Definicje: Baza danych, system zarządzania bazą danych, przetwarzanie danych, tabela, rekord, pole, relacja,

zasady projektowania baz danych:

1. do jedne tabeli przypisujemy jedna kategorie informacji

2. w każdej kolumnie tabeli powinna być umieszczona pojedyncza informacja

3. jednoznaczna konwencja nazewnictwa dla pól jak i tabel

4. unikać powtarzania tych samych informacji w kilku tabelach

5. w jednym polu nie należy przechowywać listy danych

Pliki baz danych:
  1. Hurtownia
  2. Stadnina