VII Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju KUL. Współorganizatorem sprawującym opiekę merytoryczną nad konkursem jest Instytut Filozofii KUL (w szczególności Katedra Logiki KUL). Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń

Etapy konkursu

Rejestracja

Szkoła zgłasza udział w I etapie konkursu przewidywanej liczby uczniów (forma kontaktu: poczta e-mail). Zgłoszenia dokonuje poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do  Regulaminu. Skan wypełnionej karty należy przesłać za pośrednictwem maila do 1 marca 2019 r. na adres: konkurslogiczny@kul.pl.

Etap I szkolny

Etap I – szkolny należy przeprowadzić w dniach 5 – 8 marca 2019 r. Arkusze konkursowe zostaną przesłane komisjom szkolnym do dnia 4 marca 2019 r.

Uczniowie biorący udział w konkursie wypełniają testy konkursowe bez pomocy osób trzecich. Test powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej tj. 45 minut

Szkoła zgłasza udział w I etapie konkursu przewidywanej liczby uczniów (forma kontaktu: poczta e-mail). Zgłoszenia dokonuje poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do  Regulaminu. Skan wypełnionej karty należy przesłać za pośrednictwem maila do 1 marca 2019 r. na adres: konkurslogiczny@kul.pl.

Wyniki

Komisja Konkursowa do dnia 25 marca 2019 r. dokona sprawdzenia nadesłanych prac konkursowych. Wyłonieni zostaną zwycięzcy pierwszego etapu konkursu.

Do II (finałowego) etapu konkursu awansuje: a) po dwoje uczniów, którzy w I etapie (szkolnym) uzyskali w swojej szkole największą liczbę punktów, b) 15 uczniów, spoza osób wymienionych w punkcie a), które uzyskały w I etapie konkursu największą liczbę punktów

Etap II Finałowy

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dniu 11 kwietnia 2019 r. podczas LXI Tygodnia Filozoficznego.

więcej na https://konkurslogiczny.kul.pl/