Zagrożenia związane z wykonywaniem zadań zawodowych

W materialnym środowisku pracy występują różne czynniki mogące powodować zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Klasyfikacja tych czynników jest dokonywana ze względu na ich oddziaływanie na organizm jak i na ich właściwości.

Czynniki występujące w materialnym środowisku pracy dzieli się na:

  1. czynniki szkodliwe dla zdrowia, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do schorzenia (w zależności od stopnia oddziaływania lub innych warunków czynnik szkodliwy może stać się również niebezpieczny),
  2. czynniki niebezpieczne, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do urazu (wypadki przy pracy),
  3. czynniki uciążliwe – ten rodzaj czynników nie stanowi co prawda bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka, lecz utrudnia pracę lub przyczynia się w inny istotny sposób do obniżenia jego zdolności do wykonywania pracy lub innej działalności bądź wpływa na zmniejszenie wydajności.

Wśród czynników szkodliwych dla zdrowia wyróżnia się:

  • czynniki biologiczne, czyli: drobnoustroje komórkowe w tym zmodyfikowane genetycznie; jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego w tym zmodyfikowane genetycznie; hodowle komórkowe; pasożyty wewnętrzne człowieka –  które mogą być przyczyną zakażeń, zatruć lub alergii.
  • czynniki fizyczne (hałas, wibracje, promieniowanie, pole elektromagnetyczne, elektryczność, pyły przemysłowe, czynniki niebezpieczne mogące prowadzić do urazów, takie jak poruszające się maszyny i ruchome elementy maszyn, przemieszczające się wyroby i materiały, ostre i wystające elementy),
  • czynniki chemiczne, które dzieli się w zależności od skutków i rodzaju ich działania na organizm człowieka (toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, upośledzające funkcje rozrodcze) lub w zależności od sposobów wchłaniania (przez drogi oddechowe, przez skórę i błony śluzowe, przez przewód pokarmowy),
  • czynniki psychofizyczne, do których zalicza się obciążenia fizyczne (statyczne i dynamiczne) oraz obciążenia nerwowo-psychiczne (obciążenie umysłu,  przeciążenie lub niedociążenie percepcyjne, obciążenie emocjonalne, stres).

Czynniki niebezpieczne, które działając na człowieka mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy) takie jak:
– zagrożenie elementami ruchomymi i luźnymi ( brak osłon części ruchomych maszyn, zły stan techniczny ),
– zagrożenia związane z elementami ostrymi i wystającymi ( krawędzie
wystających elementów konstrukcyjnych maszyn grożące okaleczeniem,
uderzeniem, zgnieceniem),
– zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi (uszkodzona
nawierzchnia dróg, zastawione drogi komunikacyjne, wadliwa organizacja
ruchu),
– zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiału (ciężar, śliskie powierzchnie),
– zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym (niesprawna instalacja
elektryczna),
– zagrożenie poparzeniem (gorące powierzchnie silników, otwarty płomień),
– zagrożenie pożarem lub wybuchem (nieprzestrzegania przepisów przeciw- pożarowych, palenie papierosów w miejscach niedozwolonych n: na stacji CPN lub LPG).

Czynniki szkodliwe i uciążliwe to takie, które działając na pracownika przez okres dłuższy mogą spowodować obniżenie sprawności fizyczne i psychicznej czy zmiany w stanie zdrowia, powodując w ostateczności choroby zawodowe. czynniki te dzielimy na 4 podstawowe grupy:

1. Czynnik fizyczne
– hałas ustalony i nieustalony,
– wibracje (drgania mechaniczne w maszynach)
– mikroklimat (zimny, gorący)
– promieniowanie ( widzialne tj. oświetlenie)
– pyły przemysłowe

2. Czynniki chemiczne to substancje:
– toksyczne,
– drażniące,
– uczulające
– rakotwórcze
– mutagenne

3. Czynniki biologiczne:
– mikroorganizmy roślinne i zwierzęce ( bakterie, wirusy, grzyby)
– mikroorganizmy roślinne i zwierzęce.

4. Czynniki psychofizyczne
– obciążenie fizyczne
– obciążenie psychiczn

Tagi: