Zasięg zmiennej – przykład 1 (suma,iloczyn,róznica)

#include<iostream>
#include<cstdlib>

using namespace std;
int a,b; //zmienne globalne

void iloczyn()
{
int a,b; // przesłonięcie zmiennych globalnych
cout<<„Teraz bedzie  obliczany iloraz”<<endl;
cout<<„Podaj nowe a=”;
cin>>a;
cout<<„Podaj nowe b=”;
cin>>b;

cout<<„Iloczyn „<<a<<„*”<<b<<„= „<<a*b;
}

int main()
{
cout<<„Podaj a=”;
cin>>a;
cout<<„Podaj b=”;
cin>>b;
cout<<„Suma „<<a<<„+”<<b<<„= „<<a+b;

cout<<endl<<endl;
iloczyn();

cout<<endl<<endl;

cout<<„Teraz bedzie obliczana roznica”<<endl;
system(„pause”);

cout<<„roznica „<<a<<„-„<<b<<„= „<<a-b;

cout<<endl<<endl;
system(„pause”);
}