Przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska

“Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.” Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Rozdział II, Art. 86.)

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r.

wybrane fragmenty dotyczęce środowiska i jego ochrony

Art. 5.

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art. 31. pkt 3

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 74.

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.

3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.

4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Art. 86.

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.


Wybrane ustawy i rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczące przyrody i jej ochrony:


 

PRZYRODA

O ochronie przyrody

O ochronie zwierząt

O dzikich gatunkach zwierząt objętych ochroną

O dzikich gatunkach roślin objętych ochroną

O dzikich gatunkach grzybów objętych ochroną

O gatunkach zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa

O siedliskach przyrodniczych podlegających ochronie

Prawo łowieckie

Prawo wodne

O wzorach tablic z zakresu ochrony przyrody

O wymaganiach kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Krajobrazowych

O wymaganiach kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Narodowych


ROLNICTWO  I  LEŚNICTWO

O lasach

O współdziałaniu Lasów Państwowych ze starostami w zakresie gospodarki leśnej

O zasadach sporządzania planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

O zasadach uznawania lasów za ochronne

O zasadach prowadzenia gospodarki leśnej w lasach ochronnych

O ochronie gruntów rolnych i leśnych

O przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

O rolnictwie ekologicznym

O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

ŚRODOWISKO

Prawo ochrony środowiska

O opłatach za korzystanie ze środowiska

O opłatach za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

O Inspekcji Ochrony Środowiska

O odpadach

O katalogu odpadów

O opakowaniach i odpadach opakowaniowych

O rodzajach inwestycjach szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi

O zagospodarowaniu przestrzennym

O wymaganiach jakimi powinna odpowiadać prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko

O warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

O gospodarce nieruchomościami

O zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

 

źródło: https://www.zielonewrota.pl/art_v.php?art=2987&p