Tag: bazy danych

Zadanie maturalne ACCESS – Matura 2008

Towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w swoim rejestrze pojazdów następujące dane o samochodach osobowych: numer rejestracyjny,marka,rok produkcji, numer PESEL właściciela oraz dane o właścicielach pojazdów: imię,nazwisko,numer PESEL,typ miejscowości. Ponadto gromadzi informacje o wypadkach spowodowanych przez ubezpieczonych właścicieli samochodów, aby na tej podstawie ustalać składki ubezpieczenia…
MySQL – polecenie SELECT

SELECT, za pomocą tego polecenia możemy pobierać dane. Składnia tego zapytania wygląda SELECT * FROM uczen;…
Importowanie i eksportowanie danych – ACCESS

Import danych (ang. import of data) – proces pobierania danych z innych aplikacji do przetwarzającego je programu, wymagający niekiedy zmiany ich formatu Eksportem jest konwersja informacji z systemowych baz danych do plików (tekstowych lub o innym określonym formacie)….
Przygotowanie tabel: klientów, filmów i wypożyczeń

Czym jest indeks? Indeks jest specjalną strukturą danych wprowadzoną w celu zwiększenia prędkości wykonywania operacji na tabeli. Indeks w bazie danych jest odpowiednikiem spisu treści w książce. Po co kartkować całą książkę dla znalezienia jednej interesującej nas informacji, jeśli możemy zajrzeć do spisu treści i na jego podstawie odnaleźć stronę, na której znajduje się to,…
Określanie relacji i typy relacji

Relacyjna baza danych (ang.database) – zbiór danych w postaci tabel połączonych relacjami. Klucz podstawowy (ang. primary key) zwany też kluczem głównym to jedno lub więcej pól, których wartość jednoznacznie identyfikuje każdy rekord w tabeli. Taka cecha klucza nazywana jest unikatowością. Klucz podstawowy służy do powiązania rekordów w jednej tabeli z rekordami z innej tabeli. Klucz…
Pojęcia związane z bazami danych – usystematyzowanie wiadomości

Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS)….
Korzystanie z baz danych z poziomu PHP

Jak połączyć się z serwerem i bazą danych MySQL?…