Przekazywanie argumentów przez referencje – przykład 1

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

void zmien(int &liczba)


{
// modyfikując referencję modyfikujemy też zmienną oryginalną

liczba = 123456;
}

int main()
{
int test = 0;

cout<<“zmienna test przez wywolaniem funkcji zmien()=”<<test;
// wywołanie funkcji (referencja zmiennej ‘test’)

zmien(test);

// wyświetlenie nowej wartości
cout<<“zmienna test po wywolaniem funkcji zmien()=”<<test;

system(“pause >nul”);
return 0;
}