Kategoria: Tematy

Algorytm szybkiego potęgowania

Algorytm szybkiego potęgowania – metoda pozwalająca na szybkie obliczenie potęgi o wykładniku naturalnym. Metoda ta wykorzystuje pośrednio dwójkową reprezentację wykładnika potęgi, a jej złożoność, wyrażona jako liczba wykonywanych mnożeń, wynosi Θ ( log ⁡ n ) {\displaystyle \Theta (\log n)} , gdzie n oznacza wykładnik obliczanej potęgi….
Sortowania Quick-sort i Merge-sort

Quick-sort…
Algorytmy sortujące

Sortowanie przez wstawianie Algorytm sortowania przez wstawianie można porównać do sposobu układania kart pobieranych z talii. Najpierw bierzemy pierwszą kartę. Następnie pobieramy kolejne, aż do wyczerpania talii. Każdą pobraną kartę porównujemy z kartami, które już trzymamy w ręce i szukamy dla niej miejsca przed…
Drzewo binarne

W informatyce drzewo binarne to jeden z rodzajów drzewa (struktury danych), w którym liczba synów każdego wierzchołka wynosi nie więcej niż dwa. Wyróżnia się wtedy lewego syna i prawego syna danego wierzchołka….Wskażniki i zmienne dynamiczne

Zmienna wskaźnikowa (wskaźnik) to zmienna która przechowuje adres innej zmiennej. tzn wskazuje na inna zmienna…
Operacje na plikach (odczyt i zapis)

Biblioteka odpowiedzialna za obsługę plików Pisząc nasze programy, prędzej czy później zajdzie potrzeba zapisywania danych na dysku. Z pomocą przychodzi tu biblioteka fstream, dzięki której uzyskujemy funkcje pozwalające nam zarówno zapisywać pliki jak i je odczytywać….
Przetwarzanie danych typu rekordowego

Do tej pory w C++ używaliśmy tablicowy typ danych. Tablice służą  do przechowywania danych tego samego typu. Często zdarza  się że na  opis pojedynczego obiektu składają się dane różnych typów, mówimy tutaj o typie strukturalnym który umożliwia zapisanie danych różnego typu w ramach jednej struktury….
Sprawdzenie poprawności danych

Wprowadzanie danych wymaga ich poprawności dzięki czemu jesteśmy zabezpieczeni przez nieoczekiwanym przerwaniu programu. Jednym najprostszym sposobem ma sprawdzenie danych jest użycie…Stosy i kolejki jako elementarne struktury danych

źródło:


Tagi:


Praca z warstwami obrazu w programie GIMP

Poniżej pliki graficzne które mogą się przydać do ćwiczeń w programie GIMP…


Tagi:


MySQL – polecenie SELECT

SELECT, za pomocą tego polecenia możemy pobierać dane. Składnia tego zapytania wygląda SELECT * FROM uczen;…
Wykorzystanie danych z bazy do korespondencji seryjnej

Przykładowe życzenia (WORD)Importowanie i eksportowanie danych – ACCESS

Import danych (ang. import of data) – proces pobierania danych z innych aplikacji do przetwarzającego je programu, wymagający niekiedy zmiany ich formatu Eksportem jest konwersja informacji z systemowych baz danych do plików (tekstowych lub o innym określonym formacie)….
algorytmy z instrukcja IF – zadania

zadanie 1 Napisz programy wyznaczające pole kwadratu, które nie przyjmują od użytkownika ujemnych liczb wyrażających długości boków….


Tagi:


Tworzenie bazy danych uczniów

Prosze zaprojektować baze danych uczniów wg poniższych założeń:…


Tagi:


Przygotowanie tabel: klientów, filmów i wypożyczeń

Czym jest indeks? Indeks jest specjalną strukturą danych wprowadzoną w celu zwiększenia prędkości wykonywania operacji na tabeli. Indeks w bazie danych jest odpowiednikiem spisu treści w książce. Po co kartkować całą książkę dla znalezienia jednej interesującej nas informacji, jeśli możemy zajrzeć do spisu treści i na jego podstawie odnaleźć stronę, na której znajduje się to,…
Określanie relacji i typy relacji

Relacyjna baza danych (ang.database) – zbiór danych w postaci tabel połączonych relacjami. Klucz podstawowy (ang. primary key) zwany też kluczem głównym to jedno lub więcej pól, których wartość jednoznacznie identyfikuje każdy rekord w tabeli. Taka cecha klucza nazywana jest unikatowością. Klucz podstawowy służy do powiązania rekordów w jednej tabeli z rekordami z innej tabeli. Klucz…
Pojęcia związane z bazami danych – usystematyzowanie wiadomości

Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS)….
Korzystanie z baz danych z poziomu PHP

Jak połączyć się z serwerem i bazą danych MySQL?…
Przesyłanie danych za pomocą formularzy HTML

<!– formularz wprowadzania danych POST–> <h1><u>Wormularz wprowadzania i przesyłania danych metodą POST</u></h1>…


Tagi: