Zasady ochrony przeciwpożarowej w środowisku pracy

Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lubelektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub iskry, występuje niebezpieczeństwopożaru. Zagrożenie pożarowe występuje wszędzie tam, gdzie:

 • jest duże nagromadzenie materiałów łatwopalnych,
 • stosowany jest ogień otwarty lub wysoka temperatura do celów technologicznych,
 • stosowane są materiały łatwopalne do celów technologicznych,
 • występuje proces samonagrzewana się materiałów,
 • używane są narzędzia iskrzące,
 • istnieją możliwości wyładowania elektryczności statycznej,
 • wydziela się energia cieplna w wyniku tarcia elementów maszyn i urządzeń,
 • nie zachowane są odległości materiałów i wyposażenia od elementów oświetlenia (żar ówek)i ogrzewania (piece, grzejniki itp.),
 • występują reakcje egzotermiczne,
 • nieprawidłowo są eksploatowane urządzenia elektryczne i instalacje,
 • pozostawione są bez nadzoru odpady łatwopalne,
 • w innych przypadkach braku właściwej ostrożności w postępowaniu z ogniem

Spalanie może zachodzić przy spełnieniu czterech warunków:

 • obecności paliwa,
 • obecności utleniacza,
 • obecności źródła ciepła,
 • obecności w płomieniu pośrednich produktów (rodników) warunkujących ciągłość spalania.

Ochrona przeciwpożarowa polega głównie na zapobieganiu pożarom i ich rozprzestrzenianiu się,zapewnieniu sił i środków do ich zwalczania oraz prowadzeniu działań ratowniczych. Ochrona przeciwpożarowa to ogół przedsięwzięć, czynności i zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem.

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:

 • używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:
 • w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem wypadków określonych w odrębnych przepisach;
 • w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;
 • w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub użytkownika i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami;
 • garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;
 • rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
 • wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub spalanie śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych;
 • przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 • urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C;
 • linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających;
 • instalacji odgromowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 • użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
 • stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;
 • instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak: wyłączniki,przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
 • składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji;
 • ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację;
 • zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;
 • uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 • urządzeń przeciwpożarowych, takich jak stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia odciążające, instalacje sygnalizacyjno–alarmowe,hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, przeciwpożarowe zbiorniki wodne, klapy przeciwpożarowe, urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych,
 • urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu;
 • wyjść ewakuacyjnych;
 • wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu
Tagi: