Algorytm z warunkami zagnieżdżonymi – zadania

Przykład:

Do jakiej grupy zakwalifikowany jest uczeń?
<0,30) podstawowa

<30,60> zaawansowana

Zadanie 1

Napisz program i algorytm obliczający wartość bezwzględną liczby rzeczywistej x.

Zadanie 2

Napisz program i algorytm sprawdzający czy podana liczba jest liczbą dwucyfrową.

Zadanie 3

Napisz program sprawdzający dla danej osoby współczynnik BMI. Program powinien poprosić o podanie wagi w kilogramach i wzrostu w metrach osoby, wyliczyć współczynnik BMI, a następnie gdy zachodzi warunek:

–  BMI

–  20<= BMI <=25   wypisać komunikat “Waga prawidłowa”

–  25 < BMI <=30 wypisać komunikat “Nadwaga”

–  BMI >30 wypisać komunikat “Otyłość”

Wzór na obliczenie BMI = waga/(wzrost*wzrost)

Zadanie 4

Napisz program i algorytm obliczający pole trójkąta na podstawie długości trzech odcinków (wzór Herona). W przypadku, gdy z podanych odcinków nie da się utworzyć trójkąta, powinien zostać wyświetlony odpowiedni komunikat